Ce acte sunt necesare pentru depunerea dosarului de finanțare în cadrul programului Casa Verde Fotovoltaice?

 1. Cererea de finanţare, completată integral prin tehnoredactare
 2. Actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație
 3. Împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât
  solicitantul
 4. Actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii în aplicație
 5. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele
  solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate
  la data înscrierii în aplicație
 6. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local,
  emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul,
  în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație
 7. Extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte
  dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri
  fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care
  deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară
  aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din
  care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren
 8. Copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi
  carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcţii, dintre care unele
  părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară
  colectivă şi câte o carte funciară individuală